Oddělení hospodářské správy

Mgr. Lukáš Hýbner

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Pověřen zastupováním funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku
Tel.: 48 524 3461
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 3.01

Oddělení hospodářské správy

Sídlo: Liebiegova vila, Jablonecká 41/27
Doručovací adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
Telefon: 485 243 874

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Bažantová Pavla referent oddělení hospodářské správy provoz krematoria + pohřební služba U Krematoria 460 48 524 3459
Bažantová Šárka hrobník údržbář - zahradnice
Černý Jiří hrobník údržbář
Hakenová Radomíra referent oddělení hospodářské správy U Krematoria 460 48 524 3537
Havlíková Kristýna referent oddělení hospodářské správy investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3460
Hudec Pavel pracovník kremačního zařízení U Krematoria 460 .
Chvojka Jiří hrobník údržbář
Chvojková Drahomíra uklizečka U Krematoria 460
Jarešová Vendula referent investic a oprav Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Kalinová Jaroslava referent oddělení hospodářské správy správa hřbitovů, parkovací karty Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3457
Loubek Boris hrobník údržbář
Marek Josef hrobník údržbář
Peroutka Roman hrobník údržbář
Pitvorová Michaela referent oddělení hospodářské správy investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3872
Valach Luboš hrobník údržbář
Bc. Vojtová Jana referent oddělení hospodářské správy správa hřbitova u krematoria U Krematoria 460 1.12 48 524 3462
POPIS ČINNOSTI

Oddělení hospodářské správy zajišťuje správu a údržbu veřejných pohřebišť vč. agendy pohřebnictví, agendu investičních akcí  svěřené do kompetencí odboru správy veřejného majetku a s tím spojenou administrativní činnost a provoz a údržbu dětského dopravního hřiště

 • komplexně za SML zajišťuje agendu pohřebnictví spojenou s krematoriem včetně komunikace s provozovatelem krematoria, opravy a údržby budovy včetně příslušenství a za SML administrativně zajišťuje agendu smutečního fondu
 • zajišťuje správu a údržbu veřejných pohřebišť a ostatních hřbitovů v majetku města (mimo krematoria)
 • uzavírá a vypovídá smlouvy o nájmu hrobových míst
 • komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako investora investičních akcí na komunikacích, mostech, veřejném osvětlení včetně souvisejících objektech a nemovitostích (dětské dopravní hřiště, hřbitovy vč. budovy krematoria) a to zejména:
  • ověřuje vhodnost pozemků pro stavby zadáním provedení průzkumů (geotechnický, územně-technický průzkum, stavebně-technický vč. návrhu na odstranění staveb, stavebně- historický, archeologický průzkum staveniště apd.)
  • v případě potřeby zajišťuje zpracování a podání žádosti o vlivu stavby na ŽP a následně zajišťuej zpracování případných závěrů z protokolu do dalších stupňů projektové dokumentrace příslušné stavby
  • zadává zpracování projektové dokumentace (studie, DÚR, DSP, DZS atd.)
  • obstarává věci investora v předinvestiční ale i po realizační etapě akce, svěřené do kompetence odboru správy veřejného majetku, kdy investorem akce je SML ( veřejnoprávní, legislativní stránka přípravy a realizace - stanoviska a souhlasy dotčených nemovitostí, dotčených orgánů a příslušná správní rozhodnutí správních orgánů)
  • kontroluje vlastnické vztahy a omezení vlastnických vztahů (např. věcná břemena) v katastru nemovitostí u pozemků dotčená stavbou
  • zpracovává podklady k veřejným soutěžím související s přípravou a realizací akce svěřené do kompetence odboru správy veřejného majetku (studie, projektová příprava, inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí či stavebního povolení, technický dozor investora při realizaci stavby atd.)
  • v rámci svěřené působnosti je garantem realizace konkrétní investiční akce
  • zajišťuje koordinaci jednotlivých subjěktů spolupodílející se na realizaci akce (investor, projektant, TDI, dodavetel atd.)
  • prostřednictvím požadavků na rozpočet města předkládá návrhy na zajištění nákladů souvisejících a přípravou a realizací staveb až do jejich konečného vypořádání a zavedení do majetku SML
  • zajišťuje protokolární předávání dokončených investic do provozu a jejich zařazení do majetku SML, vč. finančního vypořádání investice, zpracovává a kompletuje podklady pro zařazení realizované investice do majetku SML a následně předává oddělení informační soustavy
 • pro akce a projekty realizované v rámci svěřených kompetencí komplexně vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem, pokud nejde o akce a projekty svěřené společně s majetkem jiným útvarům MML
 • je supervizorem správy dětského dopravního hřiště, koordinuje a zajišťuje aktivity v tomto areálu v souladu s darovací smlouvou na tento objekt, spolupracuje s městkou policií Liberec na činnost v tomto areálu, zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj areálu dětského dopravního hřiště
 • zajišťuje agendu plánovacích smluv se stavebníky
 • komplexně za SML zajišťuje správu kanalizací a vodovodů ve vlastnictví města Liberec, vč. údržby, oprav a investičních akcí spojených s tímto majetkem

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.