Oddělení technické správy

Ing. Jiří Kovačičin

vedoucí oddělení technické správy
Tel.: 48 524 3876
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.34

Oddělení technické správy

Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 876

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3882
Beranová Jitka referent oddělení technické správy lokalita: Liberec Jeřáb - část, Růžodol I - část, Františkov u Liberce - část, Liberec Perštýn - část, Liberec Kristiánov - část, Liberec Nové město, Liberec Staré město - část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Crháková Olga referent oddělení technické správy letní čistění komunikací, zimní údržba komunikací, správa Rekreačního a sportovního areálu Vesec (RASAV) Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3877
Bc. Černá Denisa referent oddělení technické správy lokalita: Horní Hanychov,Dolní Hanychov,Ostašov, Machnín, Františkov-část, Karlinky, Doubí, Horní Růžodol-část, Janův Důl, Pilínkov, Horní Suchá, Růžodol I-část, Karlov pod Ještědem, Bedřichovka, Rochlice-část, Jeřáb-část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Hanušová Pavla technik veřejného osvětlení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Ing. Havlišta Karel referent oddělení technické správy lokalita: Doubí u Liberce - část, Vesec u Liberce, Rochlice u Liberce - část, Horní Růžodol - část, Kunratice u Liberce, Starý Harcov - část, Nový Harcov, Liberec Kristiánov - část, Liberec Perštýn - část Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3871
Ing. Jindra Ivo specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy Správa pasportu komunikací Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Malá Petra referent oddělení technické správy lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov - část, Liberec Staré město - část, Růžodol I - část Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Bc. Streit Karel referent oddělení technické správy technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.30 48 524 3884
POPIS ČINNOSTI

Oddělení technické správy zajišťuje běžnou údržbu komunikací a chodníků, čištění města a zimní údržbu, vedení pasportu místních komunikací, správu a údržbu veřejného osvětlení vč. příslušenství, správu a údržbu Rekreačního a sportovního areálu Vesec.

 

 • komplexně vykonává všechny činnosti správce komunikací v majetku SML, včetně chodníků, příslušenství, veřejného osvětlení a zejména zajišťuje:

  • příjem, evidenci a vyřizování veškerých žádostí, stížností a peticí obyvatel města Liberec nebo firem ve věcech správy komunikací a mostů včetně příslušenství;
  • agendu zásahů do komunikací, jejich příslušenství, vodorovného a  svislého dopravního značení, mostních objektů a veřejné zeleně, zejména posuzuje projektové dokumentace ve všech stupních z titulu zásahu do spravovaného majetku, určuje rozsah oprav a rekonstrukcí včetně jejich koordinace a zajištění veškerých podkladů k jejich realizaci;
  • sleduje záruční doby u všech zásahů do majetku, jež je předmětem správy, uplatňovat reklamace v případě zjištěných závad;
  • přebírá nově vybudované komunikace a související zařízení;
  • přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do  něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;
  • zabezpečuje běžnou údržbu komunikací, včetně příslušenství a mostů dle zákona 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
  • zajišťuje veškerý legislativou daný dozor a pravidelné prohlídky komunikací a mostů v rozsahu daném zákonem č. 13/1997, prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů a norem, včetně kontroly stavu jejich příslušenství;
  • provádí kontrolu stavu čistoty komunikací;
  • zpracovává návrhy plánů a finančních harmonogramů a rekonstrukcí spravovaného majetku, vede evidenci požadavků na opravy komunikací, mostů a zařízení a předkládá je, včetně vymezení priorit orgánům SML;
  • zabezpečuje inženýrskou činnost a nezbytně nutnou koordinaci při zajišťování oprav, rekonstrukcí spravovaného majetku a při výstavbě nových částí tohoto majetku;
 • vykonává veškerá práva SML jako vlastníka místních komunikací; spolupracuje na vyjádřeních k záležitostem o zvláštním užívání veřejných prostranství po technické stránce;
 • ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Policie ČR, příslušnými útvary MML zajišťuje dopravního značení ve městě Liberec;
 • zajišťuje označování názvů nových ulic a výměnu poškozených tabulí s označením názvů ulic
 • vykonává supervizi nad smluvními partnery v oblasti zimní údržby, čistoty města (komunikací, chodníků, veřejných ploch ve vlastnictví města); tyto činnosti koordinuje a vytváří pro ně návrhy koncepcí;
 • zajišťuje a uvádí do praxe prvky bezpečnosti silničního provozu v rámci programu BESIP;
 • komplexně vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelně signalizačních zařízení včetně nástavbových systémů dopravy a specifických druhů osvětlení při zvláštních příležitostech, vánoční výzdoby aj. 
 • zajišťuje vedení pasportů komunikací ve vlastnictví SML
 • zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML jako vlastníka komunikací  a veřejných prostranství ve vlastnictví města Liberec
 • v rámci stanovenéodpovědnosti za správu a údržbu majetku města vypořádá vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem, popř. movitého majetku ve vlastnictví města, pokud nejde o vypořádání vlastnických vztahů svěřených společně s majetkemjiným útvarům MML
 • vykonává administrativní supervizi nad provozovatelem parkovacího a odtahového systému ve městě, vytváří koncepci, zajišťuje údržbu a rozvoj parkovacího systému ve městě Liberci
 • zajišťuje monitoring, evidenci a výzvy k odstranění autovraků na komunikacích, včetně příslušenství, ve vlastnictví SML
 • zajišťuje fyzickou likvidaci autovraků
 • komplexně zajišťuje agendu koncepce městského hromadné dopravy v Liberci, vykonává administrativní supervizi nad činností DPML, a.s.
 • zajišťuje správu, údržbu a rozvoj autobusových přístřešků ve vlastnictví města Liberec
 • zajišťuje správu, údržbu a rozvoj optické sítě, která byla pořízena v rámci činností odboru
 • účastní se dopravní komise poradního orgánu rady města Liberec, vykonává činnost tajemníka této komise 
 • v rámci přenesené působnosti je oprávněn k výkonu státního dozoru nad silnicemi II. a III. třídy ve správním obvodu města Liberec jako obce s rozšířenou působností, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi na území města Liberec.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.